NutzCN Logo
问答 我的sql语句中pdid as pId,怎么到浏览器就变成小写的pid了
发布于 311天前 作者 qq_117e429a 187 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:
Sql sql = Sqls.create("select did id,dname name,pdid pId from Ddept");
		sql.setCallback(Sqls.callback.records());
		dao.execute(sql);
		List<Record> list = sql.getList(Record.class);
		
		
		return re.setv("list", list);
{
 "list": [
  {
   "id": 41,
   "name": "行政部",
   "pid": 0
  },
  {
   "id": 42,
   "name": "人事",
   "pid": 41
  },
  {
   "id": 49,
   "name": "阿",
   "pid": 44
  },
  {
   "id": 44,
   "name": "业务部",
   "pid": 41
  },
  {
   "id": 45,
   "name": "售后部",
   "pid": 0
  },
  {
   "id": 50,
   "name": "122",
   "pid": 41
  },
  {
   "id": 51,
   "name": "asdsa",
   "pid": 49
  }
 ]
}
3 回复

有什么方法解决吗

用maps回调,这个会保留大小写

添加回复
请先登陆
回到顶部