NutzCN Logo
问答 一个${obj.wenti[0].xx[i].content!}取值的问题
发布于 363天前 作者 qq_1786ffc1 213 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:

for(var i=0 ; i<=xx.length;i++) {
var pValue=i;
var a=0;
var sss="${obj.wenti[0].xx[0].content!}";
console.log("${obj.wenti[0].xx[ i ].content!}");
var div=document.createElement("div");
div.setAttribute("class", "form-group");
var p=document.createElement("p");
p.appendChild(document.createTextNode(pValue));
div.appendChild(p);
$('.col-lg-12').append(div);
}
上面这样页面是空白,但是把i 改成数字又可以取到值,

for(var i=0 ; i<=xx.length;i++) {
var pValue=i;
var a=0;
var sss="${obj.wenti[0].xx[0].content!}";
console.log("${obj.wenti[0].xx[ 1 ].content!}");
var div=document.createElement("div");
div.setAttribute("class", "form-group");
var p=document.createElement("p");
p.appendChild(document.createTextNode(pValue));
div.appendChild(p);
$('.col-lg-12').append(div);
}这样又可以取到值,求解,有什么办法解决没有

2 回复

js在浏览器端运行,el在服务器端运行

下次请用 “插入代码” 贴代码

来自美丽的 NutzCN

添加回复
请先登陆
回到顶部