NutzCN Logo
问答 复杂查询能否简化写法呢,类似jdbcTemplate那种查询
发布于 569天前 作者 enilu 398 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:

下面这种写法能优化么, 感觉太纠结了呀

		Sql sql = Sqls.create("select name,count(id) from a group by name" );
		sql.setCallback(Sqls.callback.maps());
		dao.execute(sql);
		List<Map> list = sql.getList(Map.class);
2 回复

看看SqlTemplate类

添加回复
请先登陆
回到顶部