NutzCN Logo
问答 自定义sql语句 支持事物吗?
发布于 142天前 作者 menglinxi 223 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:
		Trans.exec(new Atom(){
			public void run() {

				//****pay_order 关联指定的用户id
				Sql sql1 = Sqls.create("UPDATE pay_order SET user_id = @userId where id = @payOrderId");
				sql1.params().set("userId",userId).set("payOrderId",payOrderId);
				dao().execute(sql1);

				//插入我的订单记录
				Sql sql2 = Sqls.create("INSERT INTO my_order(id,user_id,po_id,myordermoney) VALUES(@id,@userId,@payOrderId,@myordermoney)");
				sql2.params().set("id",id).set("userId", userId).set("payOrderId",payOrderId).set("myordermoney",myordermoney);
				dao().execute(sql2);

			}
		});

这个事物,发觉第一个数据表修改成功,第二个失败.但是没回滚.

4 回复

那没什么区别呀?拆成两个方法

添加回复
请先登陆
回到顶部