NutzCN Logo
问答 nutz Mvcs 疑问
发布于 1825天前 作者 qq_2fc51e1f 1219 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:

public static void setServletContext(ServletContext servletContext) {
if(servletContext == null) {
servletContext.remove();
}

    if(def_servletContext == null) {
        def_servletContext = servletContext;
    }

    servletContext.set(servletContext);
}

servletContext 如果为空 调 servletContext.remove() 不会空指针异常吗?

1 回复
添加回复
请先登陆
回到顶部