NutzCN Logo
问答 怎么把控制台日志保存到文件
发布于 2238天前 作者 qq_d08a65b6 1860 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签: nutzwk

用nutzwk做了一个项目,在发布到生成环境的时候遇到问题了,好像遇到了错误,但一闪就没了,求把日志报存起来的方法!

2 回复

log4j.properties

log4j.rootLogger=debug,Console,file

log4j.logger.org.eclipse.jetty=info

log4j.appender.Console=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.Console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.Console.layout.ConversionPattern=[%-5p] %d{HH:mm:ss.SSS} %l - %m%n

log4j.appender.file=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.file.File=/logs/nutzwk.log
log4j.appender.file.MaxFileSize=30MB
log4j.appender.file.MaxBackupIndex=3
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=[%-5p] %d %l - %m%n

#log4j.appender.file=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
#log4j.appender.file.File=${catalina.base}/logs/nutzwk.log
#log4j.appender.file.DatePattern='.'yyyy-MM-dd'.log'
#log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
#log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=[%-5p] %d %l - %m%n
添加回复
请先登陆
回到顶部