NutzCN Logo
问答 自定义sql拼接时where条件无法创建到sql语句中
发布于 258天前 作者 qq_6c186ef5 371 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:
StringBuilder builder = new StringBuilder("SELECT");
builder.append(" * ");
builder.append(" FROM ");
builder.append("tableName");
Sql sql = Sqls.create(builder.toString());
SimpleCriteria cri = Cnd.cri();
cri.where().and("cityId","=","939");
sql.setCondition(cri);
return sql; 

这样写了之候执行的sql语句还是 select * from tableName ,没有where cityId=939;这是为什么?

1 回复

问题已解决,知道原因了$condition没写

添加回复
请先登陆
回到顶部