NutzCN Logo
问答 nutz执行SQL报错
发布于 2572天前 作者 wx_2qdej6bq3uup10lk4o79 2019 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:

前台代码如下:
Sql sql = Sqls.create("select SUM(WINE_QCYS_HETONG.CNY) c from WINE_QCYS_HETONG, WINE_QCYS_HETONGLIXIANG WHERE (WINE_QCYS_HETONG.HTLXID = WINE_QCYS_HETONGLIXIANG.ID) and (WINE_QCYS_HETONGLIXIANG.YSXMCODE=@ysxmcode)");
sql.setCallback(Sqls.callback.integer());
sql.params().set("ysxmcode", id);
//dao().execute(sql);
dao.execute(sql);
yshtjq = sql.getInt();
System.out.println("yshtjq:已上合同金额"+yshtjq);

这是报错内容:
org.nutz.dao.DaoException: !Nutz SQL Error: 'select SUM(WINE_QCYS_HETONG.CNY) c from WINE_QCYS_HETONG, WINE_QCYS_HETONGLIXIANG WHERE (WINE_QCYS_HETONG.HTLXID = WINE_QCYS_HETONGLIXIANG.ID) and (WINE_QCYS_HETONGLIXIANG.YSXMCODE='5003');'
PreparedStatement:
'select SUM(WINE_QCYS_HETONG.CNY) c from WINE_QCYS_HETONG, WINE_QCYS_HETONGLIXIANG WHERE (WINE_QCYS_HETONG.HTLXID = WINE_QCYS_HETONGLIXIANG.ID) and (WINE_QCYS_HETONGLIXIANG.YSXMCODE=?);'
CaseMessage=ORA-00911: 无效字符

高手看下是什么原因~~

8 回复

那位遇到这同样的问题,麻烦解答下~~

最后面多了个分号

去掉之后报什么错

取掉之后MYECLIPSE里面报语法错误

我是新手才用,呵呵,可能是些低级错误,就是不知道原因~~

我说的是SQL语句的末尾多了分号, 仔细看报错信息, 里面的SQL是分号结尾的

感谢大神,其实SQL语句是对的,只是Myeclipse里面没有自动编译造 成的。得重新布置就好了,谢谢了~~~

添加回复
请先登陆
回到顶部