NutzCN Logo
问答 自定义sql怎么样才能返回一个对象
发布于 2061天前 作者 akun 2118 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:
      String str = "select * from wage_basic_item bi where bi.id=@id";
      Sql sql = Sqls.create(str);
      sql.setParam("id", id);
      sql.setCallback(Sqls.callback.records());
      dao().execute(sql);
      Record record = sql.getObject(Record.class);

wage_basic_item 是一个动态表,列不固定,没有对应的实体类。要是用list接收是没问题的,但是想直接拿到单个Record对象应该怎么做?

3 回复
Sqls.fetchRecord("select ..");
dao.execute(sql);
Record record = (Record)sql.getResult();

是你要的吗

@qq_b1ca03f7 赞赞👍

来自炫酷的 NutzCN

添加回复
请先登陆
回到顶部