NutzCN Logo
问答 fetchlink查询 beetl模板报错
发布于 2698天前 作者 大鲨鱼 2877 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签: beetl
2016-12-29 14:23:18,038 org.nutz.mvc.impl.processor.FailProcessor.process(FailPr
ocessor.java:28) WARN  - Error@/public/qwwx/about :
java.lang.LinkageError: loader (instance of  org/beetl/core/misc/ByteClassLoader
): attempted  duplicate class definition for name: "com/aebiz/modules/models/cms
/Cms_article_images"
6 回复
[2016-12-29 11:37:31,747] Artifact qwwx:war exploded: Artifact is deployed successfully
[2016-12-29 11:37:31,748] Artifact qwwx:war exploded: Deploy took 7,139 milliseconds
29-Dec-2016 11:37:34.283 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application directory D:\dev\Tomcat\apache-tomcat-8.0.36-windows-x64\apache-tomcat-8.0.36\webapps\manager
29-Dec-2016 11:37:34.340 INFO [localhost-startStop-1] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory D:\dev\Tomcat\apache-tomcat-8.0.36-windows-x64\apache-tomcat-8.0.36\webapps\manager has finished in 57 ms
2016-12-29 13:47:11,434 org.nutz.mvc.impl.processor.FailProcessor.process(FailProcessor.java:28) WARN  - Error@/public/qwwx/xsbDetail :
java.lang.LinkageError: loader (instance of  org/beetl/core/misc/ByteClassLoader): attempted  duplicate class definition for name: "com/aebiz/modules/models/cms/Cms_article_images"
	at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
	at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763)
	at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:642)
	at org.beetl.core.misc.ByteClassLoader.defineClass(ByteClassLoader.java:45)
	at org.beetl.core.om.AttributeCodeGen.instance(AttributeCodeGen.java:91)
	at org.beetl.core.om.AttributeCodeGen.createAAClass(AttributeCodeGen.java:53)
	at org.beetl.core.om.AttributeAccessFactory.buildFiledAccessor(AttributeAccessFactory.java:121)
	at org.beetl.core.engine.VarAttributeNodeListener.onEvent(VarAttributeNodeListener.java:54)
	at org.beetl.core.engine.StatementParser.exec(StatementParser.java:143)
	at org.beetl.core.engine.StatementParser.exec(StatementParser.java:130)
	at org.beetl.core.engine.StatementParser.parse(StatementParser.java:45)
	at org.beetl.core.engine.BasicProgramOptProbe.check(BasicProgramOptProbe.java:42)
	at org.beetl.core.engine.TypeBindingProbe.check(TypeBindingProbe.java:144)
	at org.beetl.core.engine.FilterProgram.execute(FilterProgram.java:30)
	at org.beetl.core.Template.renderTo(Template.java:137)
	at org.beetl.core.Template.renderTo(Template.java:103)
	at org.beetl.ext.web.WebRender.render(WebRender.java:120)
	at org.beetl.ext.nutz.BeetlView.render(BeetlView.java:28)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ViewProcessor.process(ViewProcessor.java:66)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.MethodInvokeProcessor.process(MethodInvokeProcessor.java:28)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AdaptorProcessor.process(AdaptorProcessor.java:33)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ActionFiltersProcessor.process(ActionFiltersProcessor.java:58)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at com.aebiz.common.processor.XssSqlFilterProcessor.process(XssSqlFilterProcessor.java:35)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at com.aebiz.common.processor.NutShiroProcessor.process(NutShiroProcessor.java:52)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ModuleProcessor.process(ModuleProcessor.java:123)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.EncodingProcessor.process(EncodingProcessor.java:27)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.UpdateRequestAttributesProcessor.process(UpdateRequestAttributesProcessor.java:15)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at com.aebiz.common.processor.GlobalsSettingProcessor.process(GlobalsSettingProcessor.java:37)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at com.aebiz.common.processor.LogTimeProcessor.process(LogTimeProcessor.java:21)
	at org.nutz.mvc.impl.NutActionChain.doChain(NutActionChain.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.ActionInvoker.invoke(ActionInvoker.java:67)
	at org.nutz.mvc.ActionHandler.handle(ActionHandler.java:31)
	at org.nutz.mvc.NutFilter.doFilter(NutFilter.java:198)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:240)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
	at com.aebiz.common.filter.RouteFilter.doFilter(RouteFilter.java:33)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:240)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
	at org.apache.shiro.web.servlet.ProxiedFilterChain.doFilter(ProxiedFilterChain.java:61)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AdviceFilter.executeChain(AdviceFilter.java:108)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AdviceFilter.doFilterInternal(AdviceFilter.java:137)
	at org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:125)
	at org.apache.shiro.web.servlet.ProxiedFilterChain.doFilter(ProxiedFilterChain.java:66)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.executeChain(AbstractShiroFilter.java:449)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter$1.call(AbstractShiroFilter.java:365)
	at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.doCall(SubjectCallable.java:90)
	at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.call(SubjectCallable.java:83)
	at org.apache.shiro.subject.support.DelegatingSubject.execute(DelegatingSubject.java:383)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.doFilterInternal(AbstractShiroFilter.java:362)
	at org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:125)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:240)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:207)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:212)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:106)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:502)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:141)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:79)
	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:616)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:88)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:528)
	at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1099)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:670)
	at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$SocketProcessor.doRun(AprEndpoint.java:2508)
	at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$SocketProcessor.run(AprEndpoint.java:2497)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)

关掉它的优化引擎

ENGINE=org.beetl.core.engine.DefaultTemplateEngine

??

@Wizzercn @wendal 我运行了查询第一次就不会报这个错,查询第二次就报这样的错了,那个关掉它的优化引擎是在beetl.properties增加一句话吗?

是的,关掉它的优化引擎.

添加回复
请先登陆
回到顶部