NutzCN Logo
精华 Nutz 1.r.66-SNAPSHOT 获取Blob的方法(mark)
发布于 404天前 作者 大鲨鱼 597 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:

以下代码并不严谨,仅作示例参考:

通过Record 获取Blob字段:

Record record = dao.fetch("xxx", Cnd.where("FXUID", "=", "5I489TM9T8B0147"));
    if (record != null)
      Files.write(new File("D:/2." + record.getString("EXTN").toLowerCase()), record.getBlob("FL").getBinaryStream());
  

自定义SQL获取一个字段:

    Sql sql=Sqls.create("select FL from xxx where FXUID=@FXUID");
    sql.setParam("FXUID","5I489TM9T8B0147");
    sql.setCallback(Sqls.callback.blob());
    dao.execute(sql);
    Blob blob=sql.getObject(Blob.class);
    Files.write(new File("D:/123.jpg"), blob.getBinaryStream());
1 回复

还有批量的方法:

    List<Record> list = dao.query("xxxx", Cnd.NEW());
    for (Record record : list) {
      Files.write(new File("D:/" + record.getString("XUID") + "." + record.getString("EXTN").toLowerCase()), record.getBlob("FL").getBinaryStream());
    }
添加回复
请先登陆
回到顶部