NutzCN Logo
问答 官网文档这个要更新一下了吧
发布于 3138天前 作者 qq_c6efc20e 2499 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签: 建议

自定义sql里的
Sql sql = Sql.create("SELECT m.* FROM master m JOIN detail d ON m.d_id=d.d_id WHERE d.name='aa'");
sql.setCallback(Sqls.callback.entities());
sql.setEntity(dao.getEntity(Master.class));
dao.execute(sql);

List list = sql.getList(Master.class);

Sql sql = Sqls.create("SELECT m.* FROM master m JOIN detail d ON m.d_id=d.d_id WHERE d.name='aa'");

3 回复

没看懂

另外,代码请用菜单的代码块包起来。

来自炫酷的 NutzCN

@wendal 官网上的是Sql.create,因该是Sqls.create

添加回复
请先登陆
回到顶部