NutzCN Logo
问答 Sqls.fetchInt 和 数据库执行结果 不一样
发布于 2800天前 作者 qq_b6ef7101 2489 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签: sql

在数据库执行
SELECT COUNT(1) as cnt FROM user cnt = 955

Sql countSQL = Sqls.fetchInt("SELECT COUNT(1) as cnt FROM user");
nutDao.execute(countSQL);
int a = countSQL.getInt(); // a = 897

结果明显不一样啊 这是怎么回事

1 回复

连错数据库

添加回复
请先登陆
回到顶部