NutzCN Logo
问答 JNative调用dll参数传递问题(希望大叔用过)
发布于 1748天前 作者 qq_868910ac 1973 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:
1、 假设万能的大叔用过
dll 方法
int _xxcall test((__int16 parameter, __int32 parameter2, unsigned char *parameter3)
对应的 JNative 
 JNative jnative = new JNative("xxx.dll","test"); jnative.setRetVal(Type.INT);
      int index = 0 ;
      jnative.setParameter(index,1);//设置第一个参数
      jnative.setParameter(index++,1200);//设置第二个参数
      jnative.setParameter(index++,第三个参数咋设置啊传啥子哦) ?
1 回复
添加回复
请先登陆
回到顶部