NutzCN Logo
问答 Nutz调用SqlServer存储过程,报@Po附近有语法错误
发布于 1813天前 作者 qq_99cb4b48 1512 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:

求帮忙!
这是主要代码
Sql sql = Sqls.queryEntity("call sp_Search_YZ(@as_name)");
sql.params().set("as_name", subjectName); //设置入参
sql.setCallback(Sqls.callback.maps());
dao.execute(sql);


报错信息, For example:> "call sp_Search_YZ('2019')" YYCL:2018-12-13 14:05:03,930 DEBUG NutDaoExecutor:[118] - call sp_Search_YZ(?) YYCL:2018-12-13 14:05:03,957 DEBUG NutDaoExecutor:[97] - SQLException com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: '@P0' 附近有语法错误。 at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDatabaseError(SQLServerException.java:217) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.getNextResult(SQLServerStatement.java:1655) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.doExecutePreparedStatement(SQLServerPreparedStatement.java:440) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement$PrepStmtExecCmd.doExecute(SQLServerPreparedStatement.java:385) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:7505) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:2445) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(SQLServerStatement.java:191) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeStatement(SQLServerStatement.java:166) at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.execute(SQLServerPreparedStatement.java:367) at com.alibaba.druid.filter.FilterChainImpl.preparedStatement_execute(FilterChainImpl.java:2931) at com.alibaba.druid.filter.FilterEventAdapter.preparedStatement_execute(FilterEventAdapter.java:440) at com.alibaba.druid.filter.FilterChainImpl.preparedStatement_execute(FilterChainImpl.java:2929) at com.alibaba.druid.proxy.jdbc.PreparedStatementProxyImpl.execute(PreparedStatementProxyImpl.java:118) at com.alibaba.druid.pool.DruidPooledPreparedStatement.execute(DruidPooledPreparedStatement.java:493) at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor._runExec(NutDaoExecutor.java:152) at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor.exec(NutDaoExecutor.java:68) at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.doChain(DaoInterceptorChain.java:66) at org.nutz.dao.impl.interceptor.DaoLogInterceptor.filter(DaoLogInterceptor.java:22) at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.doChain(DaoInterceptorChain.java:64) at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.invoke(DaoInterceptorChain.java:139) at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.runCallback(NutDaoRunner.java:159) at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._runWithoutTransaction(NutDaoRunner.java:126) at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._run(NutDaoRunner.java:93) at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.run(NutDaoRunner.java:82) at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.run(DaoSupport.java:240) at org.nutz.dao.impl.DaoSupport._exec(DaoSupport.java:252) at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.execute(DaoSupport.java:236) at org.nutz.dao.impl.NutDao.execute(NutDao.java:1013) at com.yyel.service.ScoreMoudle.listKgScore(ScoreMoudle.java:217) at com.yyel.service.ScoreMoudle$FM$listKgScore$bbd09e1c15cfe5b1201ebb35a3b790b3.invoke(ScoreMoudle.java) at org.nutz.mvc.impl.processor.MethodInvokeProcessor.process(MethodInvokeProcessor.java:31) at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44) at org.nutz.mvc.impl.processor.AdaptorProcessor.process(AdaptorProcessor.java:38) at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44) at org.nutz.mvc.impl.processor.ActionFiltersProcessor.process(ActionFiltersProcessor.java:58) at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44) at org.nutz.mvc.impl.processor.ModuleProcessor.process(ModuleProcessor.java:123) at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44) at org.nutz.mvc.impl.processor.EncodingProcessor.process(EncodingProcessor.java:27) at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44) at org.nutz.mvc.impl.processor.UpdateRequestAttributesProcessor.process(UpdateRequestAttributesProcessor.java:15) at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44) at com.yyel.filter.LogTimeProcessor.process(LogTimeProcessor.java:19) at org.nutz.mvc.impl.NutActionChain.doChain(NutActionChain.java:44) at org.nutz.mvc.impl.ActionInvoker.invoke(ActionInvoker.java:67) at org.nutz.mvc.ActionHandler.handle(ActionHandler.java:31) at org.nutz.mvc.NutFilter.doFilter(NutFilter.java:202) at com.yyel.filter.YYELNutFilter.doFilter(YYELNutFilter.java:37) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at com.yyel.filter.LoginFilter.doFilter(LoginFilter.java:61) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:123) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.executeChain(AbstractShiroFilter.java:449) at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter$1.call(AbstractShiroFilter.java:365) at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.doCall(SubjectCallable.java:90) at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.call(SubjectCallable.java:83) at org.apache.shiro.subject.support.DelegatingSubject.execute(DelegatingSubject.java:383) at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.doFilterInternal(AbstractShiroFilter.java:362) at org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:125) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:650) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:803) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1459) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) YYCL:2018-12-13 14:05:03,958 DEBUG LogTimeProcessor:[24] - [ GET]URI=/yycl/score/listKgScore.do 44ms YYCL:2018-12-13 14:05:03,958 WARN FailProcessor:[28] - Error@/score/listKgScore : org.nutz.dao.DaoException: !Nutz SQL Error: 'call sp_Search_YZ('2019')' PreparedStatement: 'call sp_Search_YZ(?)' CaseMessage='@P0' 附近有语法错误。
8 回复

那是入参吗?

嗯,是入参写的不对么?

 Sql sql = Sqls.queryEntity("{call sp_Search_YZ(@as_name)}");
 sql.params().set("as_name", subjectName); //设置入参
 sql.setCallback(Sqls.callback.maps());
 dao.execute(sql);

试试

不行啊,报错了

org.nutz.dao.DaoException: java.lang.NullPointerException
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._runWithoutTransaction(NutDaoRunner.java:140)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._run(NutDaoRunner.java:93)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.run(NutDaoRunner.java:82)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.run(DaoSupport.java:240)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport._exec(DaoSupport.java:252)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.execute(DaoSupport.java:236)
	at org.nutz.dao.impl.NutDao.execute(NutDao.java:1013)
	at com.yyel.service.ScoreMoudle.listKgScore(ScoreMoudle.java:215)

完整报错信息

 For example:> "{call sp_Search_YZ('2019')}"
YYCL:2018-12-14 07:28:45,978 DEBUG NutDaoExecutor:[118] - {call sp_Search_YZ(?)}
YYCL:2018-12-14 07:28:46,023 DEBUG LogTimeProcessor:[24] - [ GET]URI=/yycl/score/listKgScore.do 53ms
YYCL:2018-12-14 07:28:46,025  WARN FailProcessor:[28] - Error@/score/listKgScore :
org.nutz.dao.DaoException: java.lang.NullPointerException
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._runWithoutTransaction(NutDaoRunner.java:140)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._run(NutDaoRunner.java:93)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.run(NutDaoRunner.java:82)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.run(DaoSupport.java:240)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport._exec(DaoSupport.java:252)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.execute(DaoSupport.java:236)
	at org.nutz.dao.impl.NutDao.execute(NutDao.java:1013)
	at com.yyel.service.ScoreMoudle.listKgScore(ScoreMoudle.java:215)
	at com.yyel.service.ScoreMoudle$FM$listKgScore$bbd09e1c15cfe5b1201ebb35a3b790b3.invoke(ScoreMoudle.java)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.MethodInvokeProcessor.process(MethodInvokeProcessor.java:31)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AdaptorProcessor.process(AdaptorProcessor.java:38)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ActionFiltersProcessor.process(ActionFiltersProcessor.java:58)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ModuleProcessor.process(ModuleProcessor.java:123)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.EncodingProcessor.process(EncodingProcessor.java:27)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.UpdateRequestAttributesProcessor.process(UpdateRequestAttributesProcessor.java:15)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at com.yyel.filter.LogTimeProcessor.process(LogTimeProcessor.java:19)
	at org.nutz.mvc.impl.NutActionChain.doChain(NutActionChain.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.ActionInvoker.invoke(ActionInvoker.java:67)
	at org.nutz.mvc.ActionHandler.handle(ActionHandler.java:31)
	at org.nutz.mvc.NutFilter.doFilter(NutFilter.java:202)
	at com.yyel.filter.YYELNutFilter.doFilter(YYELNutFilter.java:37)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.yyel.filter.LoginFilter.doFilter(LoginFilter.java:61)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:123)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.executeChain(AbstractShiroFilter.java:449)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter$1.call(AbstractShiroFilter.java:365)
	at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.doCall(SubjectCallable.java:90)
	at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.call(SubjectCallable.java:83)
	at org.apache.shiro.subject.support.DelegatingSubject.execute(DelegatingSubject.java:383)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.doFilterInternal(AbstractShiroFilter.java:362)
	at org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:125)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:650)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:803)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1459)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.NullPointerException
	at org.nutz.dao.impl.sql.callback.QueryMapCallback.invoke(QueryMapCallback.java:21)
	at org.nutz.dao.impl.sql.NutSql.onAfter(NutSql.java:143)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor._runExec(NutDaoExecutor.java:184)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor.exec(NutDaoExecutor.java:68)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.doChain(DaoInterceptorChain.java:66)
	at org.nutz.dao.impl.interceptor.DaoLogInterceptor.filter(DaoLogInterceptor.java:22)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.doChain(DaoInterceptorChain.java:64)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.invoke(DaoInterceptorChain.java:139)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.runCallback(NutDaoRunner.java:159)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._runWithoutTransaction(NutDaoRunner.java:126)
	... 60 more

回调的时候报错了

加个sql.forceExexQuery()试试

是我的存储过程有问题么?在sql server 下调用时没问题的。

For example:> "{call sp_Search_YZ('2019')}"
YYCL:2018-12-14 15:16:44,410 DEBUG NutDaoExecutor:[97] - SQLException
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 该语句没有返回结果集。
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDriverError(SQLServerException.java:191)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.doExecutePreparedStatement(SQLServerPreparedStatement.java:444)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement$PrepStmtExecCmd.doExecute(SQLServerPreparedStatement.java:385)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:7505)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:2445)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(SQLServerStatement.java:191)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeStatement(SQLServerStatement.java:166)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.executeQuery(SQLServerPreparedStatement.java:297)
	at com.alibaba.druid.filter.FilterChainImpl.preparedStatement_executeQuery(FilterChainImpl.java:2714)
	at com.alibaba.druid.filter.FilterEventAdapter.preparedStatement_executeQuery(FilterEventAdapter.java:465)
	at com.alibaba.druid.filter.FilterChainImpl.preparedStatement_executeQuery(FilterChainImpl.java:2711)
	at com.alibaba.druid.proxy.jdbc.PreparedStatementProxyImpl.executeQuery(PreparedStatementProxyImpl.java:132)
	at com.alibaba.druid.pool.DruidPooledPreparedStatement.executeQuery(DruidPooledPreparedStatement.java:227)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor._runSelect(NutDaoExecutor.java:272)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor.exec(NutDaoExecutor.java:53)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.doChain(DaoInterceptorChain.java:66)
	at org.nutz.dao.impl.interceptor.DaoLogInterceptor.filter(DaoLogInterceptor.java:22)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.doChain(DaoInterceptorChain.java:64)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.invoke(DaoInterceptorChain.java:139)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.runCallback(NutDaoRunner.java:159)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._runWithoutTransaction(NutDaoRunner.java:126)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._run(NutDaoRunner.java:93)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.run(NutDaoRunner.java:82)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.run(DaoSupport.java:240)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport._exec(DaoSupport.java:252)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.execute(DaoSupport.java:236)
	at org.nutz.dao.impl.NutDao.execute(NutDao.java:1013)
	at com.yyel.service.ScoreMoudle.listKgScore(ScoreMoudle.java:217)
	at com.yyel.service.ScoreMoudle$FM$listKgScore$bbd09e1c15cfe5b1201ebb35a3b790b3.invoke(ScoreMoudle.java)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.MethodInvokeProcessor.process(MethodInvokeProcessor.java:31)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AdaptorProcessor.process(AdaptorProcessor.java:38)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ActionFiltersProcessor.process(ActionFiltersProcessor.java:58)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ModuleProcessor.process(ModuleProcessor.java:123)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.EncodingProcessor.process(EncodingProcessor.java:27)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.UpdateRequestAttributesProcessor.process(UpdateRequestAttributesProcessor.java:15)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at com.yyel.filter.LogTimeProcessor.process(LogTimeProcessor.java:19)
	at org.nutz.mvc.impl.NutActionChain.doChain(NutActionChain.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.ActionInvoker.invoke(ActionInvoker.java:67)
	at org.nutz.mvc.ActionHandler.handle(ActionHandler.java:31)
	at org.nutz.mvc.NutFilter.doFilter(NutFilter.java:202)
	at com.yyel.filter.YYELNutFilter.doFilter(YYELNutFilter.java:37)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.yyel.filter.LoginFilter.doFilter(LoginFilter.java:61)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:123)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.executeChain(AbstractShiroFilter.java:449)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter$1.call(AbstractShiroFilter.java:365)
	at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.doCall(SubjectCallable.java:90)
	at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.call(SubjectCallable.java:83)
	at org.apache.shiro.subject.support.DelegatingSubject.execute(DelegatingSubject.java:383)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.doFilterInternal(AbstractShiroFilter.java:362)
	at org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:125)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:650)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:803)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1459)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
YYCL:2018-12-14 15:16:44,411 DEBUG LogTimeProcessor:[24] - [ GET]URI=/yycl/score/listKgScore.do 61ms
YYCL:2018-12-14 15:16:44,412  WARN FailProcessor:[28] - Error@/score/listKgScore :
org.nutz.dao.DaoException: !Nutz SQL Error: '{call sp_Search_YZ('2019')}'
PreparedStatement: 
'{call sp_Search_YZ(?)}'
CaseMessage=该语句没有返回结果集。
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor.exec(NutDaoExecutor.java:104)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.doChain(DaoInterceptorChain.java:66)
	at org.nutz.dao.impl.interceptor.DaoLogInterceptor.filter(DaoLogInterceptor.java:22)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.doChain(DaoInterceptorChain.java:64)
	at org.nutz.dao.DaoInterceptorChain.invoke(DaoInterceptorChain.java:139)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.runCallback(NutDaoRunner.java:159)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._runWithoutTransaction(NutDaoRunner.java:126)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner._run(NutDaoRunner.java:93)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoRunner.run(NutDaoRunner.java:82)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.run(DaoSupport.java:240)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport._exec(DaoSupport.java:252)
	at org.nutz.dao.impl.DaoSupport.execute(DaoSupport.java:236)
	at org.nutz.dao.impl.NutDao.execute(NutDao.java:1013)
	at com.yyel.service.ScoreMoudle.listKgScore(ScoreMoudle.java:217)
	at com.yyel.service.ScoreMoudle$FM$listKgScore$bbd09e1c15cfe5b1201ebb35a3b790b3.invoke(ScoreMoudle.java)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.MethodInvokeProcessor.process(MethodInvokeProcessor.java:31)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AdaptorProcessor.process(AdaptorProcessor.java:38)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ActionFiltersProcessor.process(ActionFiltersProcessor.java:58)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.ModuleProcessor.process(ModuleProcessor.java:123)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.EncodingProcessor.process(EncodingProcessor.java:27)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.UpdateRequestAttributesProcessor.process(UpdateRequestAttributesProcessor.java:15)
	at org.nutz.mvc.impl.processor.AbstractProcessor.doNext(AbstractProcessor.java:44)
	at com.yyel.filter.LogTimeProcessor.process(LogTimeProcessor.java:19)
	at org.nutz.mvc.impl.NutActionChain.doChain(NutActionChain.java:44)
	at org.nutz.mvc.impl.ActionInvoker.invoke(ActionInvoker.java:67)
	at org.nutz.mvc.ActionHandler.handle(ActionHandler.java:31)
	at org.nutz.mvc.NutFilter.doFilter(NutFilter.java:202)
	at com.yyel.filter.YYELNutFilter.doFilter(YYELNutFilter.java:37)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.yyel.filter.LoginFilter.doFilter(LoginFilter.java:61)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at com.alibaba.druid.support.http.WebStatFilter.doFilter(WebStatFilter.java:123)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.executeChain(AbstractShiroFilter.java:449)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter$1.call(AbstractShiroFilter.java:365)
	at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.doCall(SubjectCallable.java:90)
	at org.apache.shiro.subject.support.SubjectCallable.call(SubjectCallable.java:83)
	at org.apache.shiro.subject.support.DelegatingSubject.execute(DelegatingSubject.java:383)
	at org.apache.shiro.web.servlet.AbstractShiroFilter.doFilterInternal(AbstractShiroFilter.java:362)
	at org.apache.shiro.web.servlet.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:125)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:199)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:81)
	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:650)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:342)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:803)
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1459)
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 该语句没有返回结果集。
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDriverError(SQLServerException.java:191)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.doExecutePreparedStatement(SQLServerPreparedStatement.java:444)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement$PrepStmtExecCmd.doExecute(SQLServerPreparedStatement.java:385)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:7505)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:2445)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(SQLServerStatement.java:191)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeStatement(SQLServerStatement.java:166)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.executeQuery(SQLServerPreparedStatement.java:297)
	at com.alibaba.druid.filter.FilterChainImpl.preparedStatement_executeQuery(FilterChainImpl.java:2714)
	at com.alibaba.druid.filter.FilterEventAdapter.preparedStatement_executeQuery(FilterEventAdapter.java:465)
	at com.alibaba.druid.filter.FilterChainImpl.preparedStatement_executeQuery(FilterChainImpl.java:2711)
	at com.alibaba.druid.proxy.jdbc.PreparedStatementProxyImpl.executeQuery(PreparedStatementProxyImpl.java:132)
	at com.alibaba.druid.pool.DruidPooledPreparedStatement.executeQuery(DruidPooledPreparedStatement.java:227)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor._runSelect(NutDaoExecutor.java:272)
	at org.nutz.dao.impl.sql.run.NutDaoExecutor.exec(NutDaoExecutor.java:53)
	... 66 more
添加回复
请先登陆
回到顶部