NutzCN Logo
问答 两个数据源混合查询 需要怎么指定呢?
发布于 1492天前 作者 qq_722cb381 1003 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签:

例如:sdy_tguide_order 、sdy_tguideg 是一个数据源,brt_tour 是另一个数据源

SELECT
	count(*)
FROM
	sdy_tguide_order o
LEFT JOIN sdy_tguide_region r ON r.r_num = o.r_region
LEFT JOIN brt_tour t ON t.id=o.t_id
LEFT JOIN sdy_tguideg tg ON tg.tg_num=o.tg_id
$condition
4 回复

这样的SQL还能跑???

SQL还能跨数据库查的???

添加回复
请先登陆
回到顶部