NutzCN Logo
问答 自定义SQL需要分页时,怎么获取总页数?
发布于 3194天前 作者 qq_519c39e0 3983 次浏览 复制 上一个帖子 下一个帖子
标签: dao

如题,通过自定义语句并分页以后,怎么统计总页数?
Sql sql = Sqls.queryEntity("SELECT * FROM t_pet");
sql.setPager(dao.createPager(2,20));
sql.setEntity(dao.getEntity(Pet.class));
dao.execute(sql);
return sql.getList(Pet.class);

2 回复

再执行一条SQL

sql = Sqls.fetchInt("SELECT count(*) FROM t_pet");
dao.execute(sql);
int count = sql.getInt();
添加回复
请先登陆
回到顶部